• Ku Bratke 1, 934 05 Levice

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  (ďalej len Zákon) je Ing. Katarína Ludviková Zdravotéka Olivia Nutricia, IČO:52781160,  prevádzka Ul. kpt. J. Nálepku 1626/ 69, 93405 Levice.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje uvedené zákazníkmi Ing. Katarína Ludviková Zdravotéka Olivia Nutricia, sú určené len pre interné potreby uvedenej prevádzky a nie sú poskytované tretím stranám bez súhlasu zákazníka. Ďalej prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Údaje sú spracovávané v primeranom rozsahu vo vzťahu k účelu, za  ktorým boli získané. Ide o  služby , ktoré sa týkajú nutričného poradenstva. Ďalej služby súvisiace s edukáciou v oblasti  racionálnej výživy, a to hlavne:

  • nutričné konzultácie
  • analýza telesnej kompozície na prístroji Tanita BC 1000
  • zostavenie výživového plánu na mieru
  • poradenstvo v oblasti výberu a používania výživových doplnkov.

Zákazník uvádza tieto údaje v Konzultačnom dotazníku a v Objednávkom formulári. Jedná sa o základné údaje: meno, priezvisko, vek, e-mail adresa, telefónne číslo, údaje súvisiace s antropometrickým meraním, údaje o zdravotnom stave, fyziologickom stave, prekonaných a súčasných zdravotných obtiažach, o spôsobe stravovania,o užívaných liekoch a doplnkoch výživy.

Doba uchovávania osobných údajov:

  • po dobu trvania poskytovania služieb vyššie uvedených
  • po dobu nevyhnutnej archivácie , spravidla nie je lehota spracovávania dlhšia ako 10 rokov od skončenia poskytovania predmetných služieb
  • po dobu kým je súhlas so spracovaním osobných údajov zákazníkom odvolaný.

Zákazník má právo za podmienok stanovených Zákonom na prístup ku svojim osobným údajom podľa§ 21 Zákona, právo na úpravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenia spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, ďalej má právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona. Rovnako má právo odvolať súhlas  so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa.

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že jeho právo na ochranu osobných údajov bolo porušené.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že  s nimi v plnom rozsahu súhlasí a prijíma ich.

S týmito podmienkami zákazník súhlasí tým, že zaškrtol súhlas prostredníctvom internetového formulára.

Prevádzkovateľ má právo na zmenu vyššie uvedených podmienok. Zmenu a novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň túto novú verziu zákazníkovi zašle na jeho emailovú adresu, ktorú zákazník prevádzkovateľovi poskytol.

V prípade, že  si zákazník u prevádzkovateľa objedná vyššie uvedené služby osobne, udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov priamo u prevádzkovateľa osobne. Uvedený súhlas ako aj súhlas s tým, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a ich prijatie, vyjadruje zákazník vlastnoručným podpisom ( viď nižšie uvedený Súhlas).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.1.2020

UPOZORNENIE:

Poskytované služby nie sú zdravotnými službami a ani ich nenahrádzajú.

Ak si zdravotný stav zákazníka vyžaduje špeciálnu výživu alebo sa zákazník rozhodne užívať výživové doplnky, koná tak na vlastnú zodpovednosť.

O vhodnosti postupu v oblasti výživy a užívania výživových doplnkov je mu odporučené poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.

All search results
%d blogerom sa páči toto: