• Ku Bratke 1, 934 05 Levice

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “Obchodné podmienky”) stanovujú práva a povinnosti Klienta v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu výživového poradenstva.
 2. Poskytovateľom služby výživového poradenstva je Ing. Katarína Ludviková, prevádzka Zdravotéka Olivia Nutricia, IČO: 52781160, DIČ: 1079898952, kontaktné údaje: 0908109274, e-mail:info@zdravotekalevice.sk, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, pod č. 420- 33713 . (ďalej len „Poskytovateľ“).
 3. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom služby a prijímateľom služby (ďalej aj „Klient“) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).
 5. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom týmito Obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).
 6. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi Klientom a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v Objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na prípadný predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služby, a ďalej pre úkony, ktoré u Poskytovateľa absolvuje Klient pred vlastným vznikom zmluvného vzťahu, napr. úvodná (vstupná) konzultácia.
 7. Orgánom výkonu dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01,

Definície a pojmy

 1. Poskytovateľ služby je Ing. Katarína Ludviková, prevádzka Zdravotéka Olivia Nutricia, IČO: 52781160, DIČ: 1079898952, kontaktné údaje: 090810927469, e-mail:info@zdravotekalevice.sk, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, pod č. 420 – 33713 . (ďalej len „Poskytovateľ“).
 2. Klientom je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, čerpá Službu alebo nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a Služba alebo tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 3. Podnikateľ je kupujúci, ktorý čerpá Službu alebo nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s touto Službou alebo s týmto tovarom. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 4. Službou (ďalej iba „Služba“) sa rozumie program odbornej starostlivosti v oblasti výživového poradenstva a ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ ponúka v rámci svojej konzultačnej činnosti.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká podpisom Objednávky Služby (ďalej len “Objednávka”) a jej prijatím Poskytovateľom. Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať objednanú Službu Klientovi a Klient je povinný uhradiť cenu Služby.
 2. Objednávka alebo zmluva o poskytovaní služby výživového poradcu (ďalej len „zmluva“) je výsledkom dohody medzi Poskytovateľom a Klientom po absolvovaní úvodnej vstupnej konzultácie, na ktorú sa Klient objednáva prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa.
 3. Klient obdrží kópiu Objednávky potvrdenú Poskytovateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola vyhotovená písomná Objednávka ani zmluva, Poskytovateľ vystaví Klientovi potvrdenie s jasným označením predmetu Služby, jej rozsah, akosť, cenu za uskutočnenie Služby a termín plnenia.
 4. Poskytovateľ služby podrobne oboznámi Klienta s obsahom Služby a cenou ešte pred podpisom Objednávky alebo zmluvy.
 5. Pri neplnoletých Klientoch je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas zákonného zástupcu Klienta s poskytovaním predmetnej Služby a súhlas s úhradou jej ceny.
 6. Výživové poradenstvo nie je zdravotnícka služba (zdravotná starostlivosť) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie na webovej stránke a ani osobné konzultácie s výživovým poradcom nenahrádzajú návštevy u ošetrujúceho lekára, resp. špecialistu, a nenahrádzajú ani konzultácie s Klientovým ošetrujúcim lekárom, resp. špecialistom. Ak má Klient akýkoľvek zdravotný problém alebo otázky týkajúce sa starostlivosti o jeho zdravie alebo ochorenie, musí sa obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára.
 7. Výživový poradca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav Klienta, ani za jeho ochorenie, či už novovzniknuté alebo už existujúce, prípadne za jeho zhoršenie alebo komplikácie s ním súvisiace.
 8. Ak zdravotný stav Klienta vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne je Klient obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, je povinný sa pred čerpaním Služby poradiť so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informovať Poskytovateľa.
 9. Poskytovateľ nie je povinný prijať Objednávku Klienta, ak
  • Už v minulosti si Klient neplnil svoje povinnosti pri poskytovaní Služby (napr. neuhradil cenu Služby),
  • Poskytovateľ má zo správania Klienta pochybnosti, či rozumie, čo je predmetom Služby a za akých podmienok mu má byť Služba poskytovaná,
  • Poskytovateľ má pochybnosti, či Klient má vážny záujem o čerpanie Služby k účelu, ku ktorému je určená.

Poskytnutie služby

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Službu odborne a starostlivo.
 2. Klient je povinný v potrebnom rozsahu spolupodieľať pri poskytovaní Služby, najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, a v prípade Služby, ktorá vyžaduje dodržiavanie určitého režimu, pravidelne konzultovať doporučené stravovanie a pohybové aktivity a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa.
 3. Poskytnutím služby sa rozumie na základe konzultácií spracovaný plán výživy a následných konzultácií s Poskytovateľom. Služba sa považuje za dodanú, ak Poskytovateľ spracoval pre Klienta na základe konzultácií plán výživy a Klient ho prevzal.
 4. Ak Klient počas doby trvania zmluvného vzťahu nedodržiava dohodnutý plán konzultácií, nemá nárok domáhať sa zľavy z ceny.
 5. Dosiahnutie želaného výsledku (napr. redukcia hmotnosti) závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú plne pod kontrolou Poskytovateľa, preto Poskytovateľ nemôže zaručiť úspech aj napriek všetkej odbornej starostlivosti v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami. Plnením stanoveného programu a poskytovaním súčinnosti sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

Cena služby

 1. Za poskytovanie Služby je Klient povinný uhradiť cenu stanovenú v Objednávke alebo v zmluve.
 2. Ak Klient čerpá Službu bez toho, aby podpísal Objednávku alebo zmluvu, je povinný uhradiť cenu stanovenú Poskytovateľom platnú v čase začatia poskytovania Služby.
 3. Ak nie je dohodnutá iná lehota splatnosti, Klient je povinný uhradiť celú cenu objednanej Služby pri odovzdaní Objednávky alebo podpise zmluvy Poskytovateľovi platobnými metódami akceptovanými Poskytovateľom (v hotovosti, prevodom na účet). Pri bezhotovostnej platbe musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služby (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa.
 4. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od poskytovania Služby alebo k inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služby v súlade so zákonom alebo dohodou zmluvných strán po prevzatí plánu výživy, Klient nemá po prevzatí plánu výživy nárok na vrátenie ceny nevyčerpaných Služieb (konzultácií).

Reklamácie

 1. Klient je oprávnený voči Poskytovateľovi uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služby (ďalej len “Reklamácie”). Reklamácie sa môžu týkať obsahu Služby, spôsobu ich poskytovania aj postupu Poskytovateľa. Reklamácia môže byť podaná osobne počas konzultácie s Poskytovateľom, prípadne je možné Reklamáciu zaslať písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ s Klientom spíše záznam o každej Reklamácii, ktorá je u Poskytovateľa uplatnená osobne, s uvedením dátumu, kedy Klient Reklamáciu podal, čo je obsahom Reklamácie, aký spôsob vybavenia Reklamácie požaduje a dobu jej trvania. Poskytovateľ je povinný vydať Klientovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.
 3. Poskytovateľ rozhodne o Reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná druhu Služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodne Klient na dlhšej dobe. Márne uplynutie tejto doby sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu ohľadne poskytovania Služby.
 4. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni závadný stav a poskytne Klientovi náhradné plnenie. Náhradným plnením sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne chybnej Služby.
 5. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu o tom informuje Klienta s príslušným odôvodnením. Ak Klient nesúhlasí s vybavením Reklamácie, nemá to žiadny vplyv na práva dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

Rozsah práv z chybného plnenia

 1. Ak Klient vystupuje voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platia pre rozsah Klientových práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenia tejto časti Obchodných podmienok a ustanovenie v časti o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak Klient nevystupuje voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platia pre rozsah Klientových práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenia časti o Reklamáciách a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Poskytovateľ je zodpovedný za to, že Služba nemá pri poskytnutí chyby. Poskytovateľ je zodpovedný najmä za to, že v dobe, kedy Klient Službu čerpá,
  • Služba má vlastnosti, ktoré si Klient s Poskytovateľom dohodol,
  • Služba je primeraná účelu, ktorý Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa služba tohoto druhu obvykle používa,
  • Služba je v zodpovedajúcej kvalite, množstve, miere alebo hmotnosti a
  • Služba vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Klient má právo uplatniť si právo z chybného plnenia, ktorá sa vyskytne u poskytnutej Služby. Práva z chybného plnenia Klientovi nie je možné priznať, ak Klient neoznámil chyby Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu alebo ak Klient neposkytol Poskytovateľovi úplnú informáciu o jeho zdravotnom stave, ktorá mohla mať vplyv na plnenie (napr. intolerancia na niektoré druhy potravín).
 4. Ak nemá poskytnutá Služba vlastnosti stanovené v bode 2, môže Klient požadovať nové poskytnutie Služby bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, Klient má právo na bezplatné odstránenie chyby.
 5. Právo na nové poskytnutie Služby alebo jej súčasti má Klient aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže Službu riadne využiť pre opakovaný výskyt chýb po náprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má Klient rovnako právo odstúpiť od zmluvného vzťahu ohľadne poskytovania Služieb.
 6. Práva z chybného plnenia Klientovi nenáležia, pokiaľ pred čerpaním Služby vedel, že Služba má chybu, alebo pokiaľ chybu plnenia Klient sám spôsobil.
 7. Ak dôjde v rámci poskytovania Služby k predaju tovaru, platia ustanovenia tohoto článku podobne. Termín “čerpanie Služby” zodpovedá termínu “prevzatie tovaru”. Ak to pripúšťa povaha zakúpenia tovaru, Klient má právo, aby tovar bol pred Klientom prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jeho funkcie. Na tovare určenom na konzumáciu je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, poprípade pri tovare podliehajúcemu rýchlej skaze doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, platí, že sa jedná o záruku za kvalitu v danej dĺžke. Ak má tovar chybu, ktorá nebráni jeho užívaniu k určenému účelu, môže ho predať len za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybného tovaru. Poskytovateľ Klienta upozorní, že tovar má chybu a o akú chybu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Ak má tovar chybu, z ktorej je Poskytovateľ zaviazaný a ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, Klient má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje Klienta v súvislosti s poskytovaním objednanej Služby. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných záväzkov Poskytovateľa v súvislosti s objednanou Službou.
 2. Pravidlá spracúvania osobných údajov Poskytovateľom sú stanovené v zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa.
 3. Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov Poskytovateľom sa považujú za súčasť týchto Obchodných podmienok.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Klient – spotrebiteľ má nárok využiť postup mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Zz. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi Klientom a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služby.
 2. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk).

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že pokiaľ nejde o zmenu alebo ukončenie zmluvného vzťahu, je možné komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu.
 2. Oznámenia sa posielajú na doručovacie adresy zmluvných strán uvedených v Objednávke alebo v zmluve. Poskytovateľ a aj Klient je oprávnený zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.
 3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky alebo zmluvy o poskytovaní Služby uzatvorenej medzi Klientom na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.
 4. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na poskytovanie Služby v Slovenskej republike.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito Obchodnými podmienkami upravených. Zmeny, respektíve nové znenie Obchodných podmienok, sú záväzné len pre dohody o poskytovaní Služby uzatvorené po zverejnení zmien, respektíve nového znenia Obchodných podmienok na oficiálnej internetovej stránke Poskytovateľa.
 6. Na základe týchto Obchodných podmienok vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok alebo zmlúv uzatvorených na základe týchto Obchodných podmienok či súvisiace s týmito Obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
 7. Klient týmto záväzne prehlasuje, že si Obchodné podmienky riadne prečítal a textu porozumel. Klient taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto Obchodné podmienky alebo zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.
 8. Oficiálna internetová stránka Poskytovateľa je www.zdravotekalevice.sk
 9. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.01.2020.

V Leviciach,30.01.2020

All search results
%d blogerom sa páči toto: